Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
Зразок типових заяв для надання у користування абонементної скриньки фізичним та юридичним особам

ТИПОВА ЗАЯВА
Директору_____________________________дирекції
УДППЗ „Укрпошта” ______________________________
__________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника)
__________________________________________________

__________________________________________________
(адреса реєстрації та фактичне місцезнаходження заявника)
__________________________________________________
__________________________________________________
паспорт___________________________________________
(серія, номер, коли та ким виданий)
__________________________________________________
__________________________________________________

контактний телефон________________________________

ЗАЯВА
(від фізичної особи)

Прошу надати у користування (продовжити термін дії) абонементну скриньку №___________ у відділенні поштового зв’язку ____________________________________
(найменування ВПЗ)
на _______________________________________________ ___________________________,
(термін користування а/с)
для одержання періодичних друкованих видань, письмової кореспонденції, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів адресованих на зазначену абонементну скриньку, що пересилаються об”єктами поштового зв”язку Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”.

У разі відмови від абонування забов'язуюсь повернути ключ до відділення поштового зв’язку _____________________.

_____________ _______________
( дата) (підпис заявника)

Заяву прийняв____________________
(підпис, прізвище)
Плату за користування а/с оприбутковано

___________________________________
(№ чеку (квитанції), дата, сума)
Ключ від а/с № отримано
_____________ _______________
(дата) (підпис заявника) Відбиток календарного
штемпеля
ТИПОВА ЗАЯВА
Директору_____________________________дирекції
УДППЗ „Укрпошта” ______________________________
__________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника)
__________________________________________________
__________________________________________________
(адреса реєстрації заявника)
__________________________________________________
__________________________________________________

Дані свідоцтва про державну реєстрацію (повна та
скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації,
найменування органу, який видав, місцезнаходження)
__________________________________________________
________________________________________________ контактний телефон________________________________

ЗАЯВА
(від юридичної особи)
Прошу надати у користування (продовжити термін дії) абонементну скриньку №___________ у відділенні поштового зв’язку ____________________________________
(найменування ВПЗ)
на __________________________________________________________________________,
(термін користування а/с)
для одержання періодичних друкованих видань, письмової коресп онденції, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів адресованих на зазначену абонементну скриньку, що пересилаються об”єктами поштового зв”язку Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”.

_____________________________________________________________________________
Дані свідоцтва про державну реєстрацію (повна та скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації, найменування органу, який видав, місцезнаходження), номер телефону, банківські реквізити або копія свідоцтва додається до заяви.

У разі відмови від абонування забов'язуюсь повернути ключ до відділення поштового зв’язку _____________________.

_____________ _______________
(дата) (підпис)
Заяву прийняв____________________
(підпис, прізвище)
Плату за користування а/с оприбутковано

___________________________________ (№ чеку (квитанції), дата, сума)
Ключ від а/с № отримано
_____________ _______________
(дата) (підпис) Відбиток календарного
штемпеля
печатка юридичної особи
ТИПОВИЙ ДОГОВІР


ДОГОВІР №_______
м. __ “____”___________________р.

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”, в особі _______________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності від _______ № ______, надалі Пошта з однієї сторони та _____________________________________________________________________________________
в особі___________________________________________________________________ ____________ який діє на підставі____________________________________________________________________ надалі Установа, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Доставка (вручення) поштових відправлень (поштових переказів) та періодичних друкованих видань через Абонементну скриньку №/або іменну абонементну скриньку ________________________________________________________________________________________
у відділенні поштового зв’язку ____________________________________________________________ у період з ________________________ до______________________(термін користування)

2.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
2.1.Пошта зобов’язується:
2.1.1. Видати ключ від абонементної скриньки після здійснення оплати, в повному обсязі, за термін оренди, визначений згідно з діючими тарифами.
2.1.2. Вкладати до абонементної скриньки просту письмову кореспонденцію, повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень та періодичні друковані видання, згідно з розкладом.
2.1.3. Тримати абонементну скриньку в технічно-задовільному стані.
2.1.4. За рахунок Установи виконувати ремонт скриньки, замка, виготовлення ключа або його заміну у разі їх пошкодження з вини Установи.
2.2. Установа зобов’язується :
2.2.1. Своєчасно здійснити оплату послуги з надання у користування абонементної скриньки за термін її абонування згідно з діючими тарифами.
2.2.2. Не надавати у користування абонементну скриньку іншим особам, а також не надавати її для одержання письмової кореспонденції іншим юридичним та фізичним особам.
2.2.3. Не допускати вкладання до абонементної скриньки будь-яких особистих речей.
2.2.4. Забезпечити одержання реєстрованих поштових відправлень (листів, бандеролей з оголошеною цінністю, посилок) у приміщенні відділення поштового зв”язку на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку. Копія довіреності, засвідчена в установленому порядку, зберігається у відділенні поштового зв”язку.
2.2.5. Призначити уповноважених осіб (згідно з довіреністю) на одержання реєстрованих поштових відправлень, адресованих юридичним особам на абонементну скриньку:
№ п/п Прізвище, ім”я по-батьковіПосадаТелефон
Зразок підпису уповноваженого працівника

2.2.6. Своєчасно одержувати пи сьмову кореспонденцію, повідомлення про надходження поштових відправлень та періодичні друковані видання, не допускати їх накопичення в абонементній скриньці. Забирати повернуті поштові відправлення, відправниками яких є Установа , або її представник за дорученням, що надійшли на зазначену абонементну скриньку.

2.2.7. Повідомляти Пошту про зміну своєї адреси в 10-денний термін.
2.2.8. Повернути Пошті ключ від абонементної скриньки після закінчення терміну дії або дострокового розірвання договору.
2.2.9. Надавати заявку та перераховувати Пошті відповідну суму коштів у разі потреби ремонту скриньки, замка, виготовлення ключа, або його заміну у разі їх пошкодження з вини Установи.
2.2.10. На поштових відправленнях зазначати адресу згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року
№ 270, в наступному порядку: повне найменування підприємства, установи, організації, ФОП, ПП, СПД; а/с №__; м. ___________; поштовий індекс.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1.Плату за користування абонементною скринькою Установа перераховує згідно з діючими тарифами на інші послуги поштового зв’язку.
3.2.Розрахунки за користування абонементною скринькою виконуються за безготівковим рахунком або готівкою протягом 2-х робочих днів з моменту отримання рахунку.
3.3. При зміні діючих тарифів на послуги поштового зв’язку Пошта інформує про це в засобах масової інформац ії, шляхом розміщення відповідної інформації в об’єктах поштового зв’язку дирекції. Послуги, обумовлені цим договором, здійснюються за умови оплати Установою , згідно з новими тарифами, без укладення додаткової угоди.
3.4. У разі ненадходження від Установи повної оплати послуги, відповідно до тарифів, Пошта припиняє її надання.
4. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
4.1.У разі відмови Установи від користування абонементною скринькою або коли йому відмовлено внаслідок порушення ним Правил надання послуг поштового зв’язку плата за її користування не повертається.
4.2. Згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, після закінчення терміну дії або розірвання договору, абонементна скринька вважається вільною, а поштові відправлення повертаються на адресу відправника.
4.3.Пошта має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
4.4.Абонент має статус платника податку на прибуток ____________________________
_______________________________________________________________________________
(на загальних умовах, платник єдиного податку, платник фіксованого податку, звільнений від сплати податку, не є суб'єктом сплати податку)
5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
5.1. У разі порушення Установою вимог даного Договору Пошта має право розірвати договір.
5.2. Пошта несе відповідальність за поштові відправлення та періодичні друковані видання відповідно до ст.18 Закону України “Про пошто вий зв”язок”.
5.3. У разі порушення п.4 Правил надання послуг поштового зв”язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009р. за № 270, користування абонементною скринькою припиняється після попередження та повторного використання абонементної скриньки не за призначенням, без повернення оплати.
5.4. Пошта не несе відповідальності за втрату або пошкодження поштових відправлень, що виникли за форсмажорних обставин (повені, землетруси та інші стихійні лиха).
5.5. При невиконанні п.2.2.7, а також втраті ключа, пошкодженні замка, ключа, Установа відшкодовує Пошті збитки за заміну замка у розмірі вартості замка з двома ключами.
5.6. Всі спірні питання Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі не досягнення згоди – в порядку передбаченому чинним законодавством України.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1.Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє
до “_____”___________________________р.
6.2.При згоді обох сторін договір може бути продовжений на новий термін або припинити свою дію шляхом письмового повідомлення зацікавленою стороною за 30 календарних днів.
6.3.Цей договір складено у трьох примірниках, два перші з яких знаходяться у Пошти, третій – у Установі , які мають однакову юридичну силу.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.
ПОШТА УСТАНОВА
адреса
р/р

м. ______, МФО _____, код за ЄДРПОУ ________
тел.
___________________________________________
УДППЗ «Укрпошта»

© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком