Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
Що нового у сфері надання адміністративних послуг?

ІНТЕРВЮ із заступником голови облдержадміністрації Оленою Адамовим та директором Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Миколою Хоменком:
Олено Євгенівно, коли розпочата реформа сфери надання адміністративних послуг?
Реформа у сфері надання адміністративних послуг розпочата з ініціативи Президента України і першим кроком в даному напрямку було ухвалення Верховною Радою країни 6 вересня 2012 року закону України "Про адміністративні послуги", який чітко регламентує процес отримання адміністративної послуги та її вартості.
Що нового даний Закон дає громадянам та бізнесу?
Головним нововведенням передбаченим вищезазначеним законом, є створення мережі Центрів надання адміністративних послуг, складовою частиною яких є дозвільні офіси. Запровадження таких центрів дасть можливість громадянам та суб'єктам господарювання значно спростити процес тримання адміністративних послуг. Адже вони працюватимуть за принципом "єдиного вікна", тобто, споживачу адміністративних послуг не потрібно звертатися в різні станції чи органи для отримання такої послуги. Потрібно лише зайти і написати заяву встановленої форми та надати відповідний пакет документів визначе­ній законодавством. У встанов­иш терміни адміністратор Центру здійснить погодження на видачу послуги з усіма необхідними організаціями та видасть відповідний документ заявнику. Відкриття вказаних Центрів забезпечить зручність та прозорість під час отримання адміністративних послуг.
Олено Євгенівно, який органи чи структура займається впровадженням даної реформи в області?
    — Повноваження щодо ре­алізації норм Закону України "Про адміністративні послуги" на тере­нах області покладено на обласну державну адміністрацію, яка коор­динує діяльність райдержадміністрацій та органів Місцево­го самоврядування з даного пи­тання.
Який шлях пройдений в даному напрямку?
Перш за все прийнято роз­порядження голови облдержадмі­ністрації від 29.03.2013 № 153, яким зобов'язано райдержадміністрації та міськвиконкоми міст обласного значення відкрити в першому півріччі поточного року Центри надання адміністративних послуг.
На сьогодні райдержадміністраціями прийняті розпоряд­ження, а містами обласного зна­чення — рішення сесій про ство­рення Центрів надання адмі­ністративних послуг.
Також розроблені проекти по­ложень про Центри та переліки адміністративних послуг, що через них надаватимуться. Оскільки дані проекти є регуляторними актами, вони направлені на погодження до Державної служби України з пи­тань регуляторної політики та роз­витку підприємництва.Після їх затвердження, згідно з чинним законодавством, Центри надання адміністративних послуг розпочнуть свою діяльність.
Олено Євгенівно, в чому полягає співпраця облдерж­адміністрації та Полтавської дирекції УДППЗ "Укрпошта"?
У квітні 2013 року підписа­ний Меморандум "Про взаємне співробітництво у сфері спрощен­ня процедури надання адміністра­тивних послуг" між обласною дер­жавною адміністрацією та Укрпоштою, яким передбачено ре­алізацію на теренах області проек­ту "Адміністративні послуги: спро­щений доступ через пошту". Головна мета проекту — підви­щення рівня обслуговування насе­лення у сфері адміністративних послуг. Укрпошта, у співпраці з державними органами забезпечує доступність адміністративних пос­луг для фізичних та юридичних осіб. Особливо це важливо для жителів сільської місцевості, оди­ноких пенсіонерів. Даний вибір не випадковий, адже підприємство має найбільшу в регіоні мережу власних від­ділень, що охоплює майже всі на­селені пункти області.
Миколо Володимировичу, які конкретно можливості на­дасть впровадження проекту для пересічних громадян?
Надання адміністративних послуг через поштові відділення дасть змогу жителям Полтавщини максимально спростити вирішен­ня адміністративних питань. Меш­канцям сіл та селищ для здобуття певної довідки тепер не потрібно буде їхати до райцентру, витрача­ти свій час і гроші на проїзд, а просто потрібно прийти в поштове відділення, заповнити необхідний пакет документів, відправити лист на замовлення та отримати відповідь у встановлений законом термін. Впровадження такої сис­теми унеможливлює випадки ко­рупції, суттєво економить час гро­мадян під час отримання адмінпослуг.

    Цей проект створить для лю­дей найбільш оптимальні умови доступу до адміністративних пос­луг з максимальною прозорістю та легкістю отримання результату.
Що на практиці означати­ме спрощення доступу до от­римання адміністративних послуг?
На практиці це означає, що будь-який громадянин або суб'єкт господарювання зможе через відділення поштового зв'яз­ку Полтавської дирекції УДППЗ "Укрпошти" отримати всю не­обхідну інформацію та консуль­тації стосовно адміністративних послуг та відправити оформлений пакет документів поштовим відправленням (лист, бандероль, посилка) з оголошеною цінністю та описом вкладення на адресу суб'єкта, який надає адмінпослугу, а потім отримати кінцевий доку­мент також через поштове відділення.
- Миколо Володимировичу, але ж пересилання поштових відправлень не є безкоштов­ним?
Так, звичайно. Вартість пе­ресилання рекомендованого лис­та з повідомленням для населен­ня — від 6,80 грн., а для юридич­них осіб — від 8,30 грн. Але, при цьому, громадянин економить кошти на проїзді до райцентру і назад, які зазвичай більші, ніж вартість листа.
Які послуги можна буде отримати через пошту і в яких саме відділеннях?
У рамках проекту уже підписано 25 регламентів взає­модії з районними державними адміністраціями, до яких до­дається перелік послуг, які можна отримати через пошту. Це будуть послуги, які є найбільш затребу­ваними. Наприклад, видача посвідчень (тимчасових пос­відчень) ветеранів війни, вете­ранів праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особами, які мають право на пільги, призна­чення субсидій на оплату житло­во-комунальних послуг тощо.
У цьому проекті будуть задіяні всі 647 поштових відділень. А уро­чиста презентація проекту "Адмі­ністративні послуги: спрощений доступ через пошту" відбудеться уже наступного тижня.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком