Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
Адмінпослуги стають доступнішими

Про стан реформування сфери надання адміністра­тивних послуг розповідають заступник голови облдержад­міністрації Олена АДАМОВИЧ та директор Полтавської дирекції УДППЗ "Укрпошта" Ми­кола ХОМЕНКО.
- Олено Євгенівно, коли розпо­чата реформа сфери надання ад­міністративних послуг?
- Реформа у сфері надання адмі­ністративних послуг розпочата з іні­ціативи Президента України. Пер­шим кроком в даному напрямку було .ухвалення Верховною Радою України у вересні 2012 року Закону України "Про адміністративні послуги", який чітко регламентує процес отримання адміністративної послуги та її вар­тість.
- Олено Євгенівно, що нового названий закон дає громадянам та представникам бізнесу?
Головним нововведенням, пе­редбаченим вищезазначеним зако­ном, є створення мережі центрів на­дання адміністративних послуг, скла­довою частиною яких є дозвільні офі­си. Запровадження таких центрів дасть можливість громадянам та суб'єктам господарювання значно спростити процес отримання адмі­ністративних послуг, адже вони пра­цюватимуть за принципом "єдиного вікна", тобто споживачу адміністра­тивних послуг не потрібно звертати­ся в різні інстанції чи органи для от­римання такої послуги. Потрібно ли­ше - прийти і написати заяву встанов­леної форми та надати відповідний пакет документів, визначений зако­нодавством. У встановлені терміни адміністратор центру здійснить по­годження на видачу послуги з усіма необхідними організаціями та ви­дасть відповідний документ заявни­ку. Відкриття вказаних центрів забез­печить зручність і прозорість під час отримання адміністративних послуг.

- Олено Євгенівно, який орган чи структура займається впро­вадженням даної реформи в об­ласті?
- Повноваження щодо реалізації норм Закону України "Про адмініс­тративні послуги" покладено на об­ласну державну адміністрацію, яка координує діяльність райдержадміністрацій та органів місцевого са­моврядування з даного питання.
- Олено Євгенівно, який шлях пройдений в даному напрямку?
- Перш за все прийнято розпоряд­ження голови облдержадміністрації від 29.03.2013 р. №153, яким зо­бов'язано райдержадміністрації та міськвиконкоми міст обласного зна­чення відкрити в першому півріччі по­точного року центри надання адмі­ністративних послуг.
На сьогодні прийняті райдержадміністраціями розпорядження, а міс­тами обласного значення - рішення сесій про створення центрів надання адміністративних послуг.

Також розроблені проекти поло­жень про центри та переліки адмініс­тративних послуг, які через них надаватимуться. актами, то вони на­правлені на погодження до Держав­ної служби України з питань регуля­торної політики та розвитку підпри­ємництва. Після їх затвердження згідно з чинним законодавством центри надання адміністративних послуг розпочнуть свою діяльність.

- Олено Євгенівно, в чому поля­гає співпраця облдержадмініс­трації та Полтавської дирекції УДППЗ "Укрпошта"?
- У квітні 2013 року підписаний Меморандум "Про взаємне співро­бітництво у сфері спрощення про­цедури надання адміністративних послуг" між обласною державною адміністрацією та "Укрпоштою", яким передбачено реалізацію на те­ренах області проекту "Адміністра­тивні послуги: спрощений доступ че­рез пошту".
Головна мета проекту - підвищен­ня рівня обслуговування населення у сфері адміністративних послуг. "Укр­пошта" у співпраці з державними ор­ганами забезпечує доступність адмі­ністративних послуг для фізичних та юридичних осіб. Особливо це важли­во для жителів сільської місцевості, одиноких пенсіонерів.

Даний вибір не випадковий, адже підприємство має найбільшу в регіо­ні мережу власних відділень, що охоплює майже всі населені пункти Полтавщини.

- Миколо Володимировичу, які конкретно можливості надасть впровадження проекту пересіч­ним громадянам?
- Надання адміністративних пос­луг через поштові відділення дасть змогу жителям Полтавщини макси­мально спростити вирішення адмі­ністративних питань. Мешканцям сіл та селищ для отримання певної до­відки тепер не треба буде їхати до райцентру, витрачати свій час і гроші на проїзд, а просто потрібно прийти в поштове відділення, заповнити не­обхідний пакет документів, відправи­ти лист на замовлення та отримати відповідь у встановлений законом термін. Впровадження такої системи унеможливлює випадки корупції, суттєво економить час громадян під час отримання адмінпослуг.
Цей проект створить для людей найбільш оптимальні умови доступу до адміністративних послуг з макси­мальною прозорістю та легкістю от­римання результату.

- Миколо Володимировичу, що на практиці означатиме спрощен­ня доступу до отримання адмініс­тративних послуг?
Будь-який громадянин або суб'єкт господарювання зможе че­рез відділення поштового зв'язку Полтавської дирекції УДППЗ "Укр­пошта" отримати всю необхідну ін­формацію та консультації стосовно адміністративних послуг та відправити оформлений пакет документів поштовим відправленням (лист, бан­дероль, посилка) з оголошеною цін­ністю та описом вкладеного на адресу суб’єкта, який надає адмінпослугу, а потім отримати кінцевий документ також через поштове відділення.

- Миколо Володимировичу, але ж пересилання поштових відправлень не є безкоштовним?
Вартість пересилання рекомендованого листа з повідомленням для населення – від 6,80 гривні, а для юридичних осіб – від 8,30 гривні. Але при цьому громадянин економить кошти на проїзд до райцентру і назад, які зазвичай більші, ніж вартість листа.

- Миколо Володимировичу, які послуги можна буде отримати через пошту і в яких саме відділеннях?
У рамках проекту вже підписано 25 регламентів взаємодії з районними державними адміністраціями, до яких додається перелік послуг, які можна отримати через пошту. Це будуть послуги, які є найбільш затребуваними. Наприклад, видача посвідчень (тимчасових посвідчень) ветеранів війни, ветеранів праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, що мають право на пільги, призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг тощо. У цьому проекті будуть задіяні всі 647 поштових відділень.


© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком