Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку
На головну сторінку Електронна пошта Мапа сайту
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

Затверджено
Рішенням тендерного комітету
Протокол № 1 від 22. 12. 2009 р.

Цей Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю розроблений відповідно Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1017), із змінами і доповненнями, Наказу Міністерства економіки України від 20 травня 2009 року № 470, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2009 р. за № 740/16756.

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Волинській дирекції УДППЗ „Укрпошта” (далі - замовник), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Волинською дирекцією УДППЗ „Укрпошта” процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність дирекції до замовника або уповноваженого органу відповідно до цього Порядку.

У разі коли на день отримання замовником скарги укладено договір про закупівлю, замовник або уповноважений орган не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, Державне казначейство України (обслуговуючий банк) листом у п'ятиденний строк з моменту встановлення факту укладення договору.

Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

3. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу.

Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.


6. Скарга (або додатки до неї) повинна містити найменування та місцезнаходження учасника та замовника; відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов'язковість публікації встановлена законодавством); викладення змісту підстав, у зв'язку з якими подається скарга; посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність рішень, дій чи бездіяльності замовника, а також документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції. (пункт 6 у редакції наказу Міністерства
економіки України від 13.10.2009 р. N 1125)

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги , про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення уповноваженого органу про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

9. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

11. У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк.

Рішення замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

12. Під час розгляду скарги замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.

13. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.

14. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану замовнику.

15. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, Державному казначейству України (обслуговуючому банку).


© 2002-2008, Укрпошта
Дизайн: НАІР
Розробка: Віадук-Телеком